دانشنامه پژوهه بزرگترین بانک مقالات علوم انسانی و اسلامی

برطرف شدن نقص فنّى اتومبیل بادعاى حاج شیخ

No image
برطرف شدن نقص فنّى اتومبیل بادعاى حاج شیخ برطرف شدن نقص فنّى اتومبیل بادعاى حاج شیخ

یکى از شاهدان عینى به نام آقاى معماریان فردوسى مى گوید:

در زمستانى که برف آمده بود با مرحوم شیخ ]مجتبى قزوینى[ با ماشین فولکس ـ به رانندگى آقاى على اسدى ـ از فردوس عازم مشهد بودیم. در بین راه کولاک شروع شد و شب فرارسید. برق ماشین نیز قطع شد. در وسط بیابان وهواى سرد و هزاران خطر، متحیّر بودیم چه کنیم! حاج شیخ سؤال کردند که چه شده؟

گفتم: برق ]ماشین[ قطع شده ]است[. ایشان گفتند: ناراحت نباشید!! دقایقى بعد گفتند: الآن ماشین را روشن کنید مشکل ندارد. ماشین را روشن کرده ]مشکل فنى رفع شده بود[ و به راه افتادیم براى مشهد.

منبع:فرهیختگان تمدن شیعه

Powered by TayaCMS