دانشنامه پژوهه بزرگترین بانک مقالات علوم انسانی و اسلامی

جزئیات آیین نامه مجمع مدیران حوزه های علمیه استان تهران

No image
جزئیات آیین نامه مجمع مدیران حوزه های علمیه استان تهران مجمع مدیران حوزه های علمیه استان تهران به عنوان اولین مجمع رسمی مدیران حوزه های کشور تجربه ای جدید در عرصه بررسی مسائل مشترک میان مدیران حوزه برای تعالی بخشی به مدارس علمیه است.
نام
1- نام "مجمع مدیران مدارس علمیه استان تهران" است و هر گونه تغییر در آن منوط به تایید مرکز مدیریت حوزه علمیه قم است تبصره: استفاده از عنوان مجمع خارج از ضوابط تعیین شده در آیین نامه جایز نیست
تعریف
2- مجمع مدیران مدارس علمیه استان تهران مجمعی مشورتی است که متشکل از مدیران علمیه تحت برنامه مرکز مدیریت حوزه عملیه قم است و در راستای اهداف و شرح وظایف تعیین شده زیر نظر مرکز مدیریت حوزه علمیه قم (معاونت حوزه های علمیه شهرستانها) فعالیت می کنند.
هدف
3 - هدف از تشکیل مجمع مشورت بررسی و ارائه راهکارهای صحیح پیرامون موارد زیر در راستای منویات مقام معظم رهبری(دام عزه) مراجع تقلید (دامت برکاتهم) سیاستها و مصوبات شورای عالی و آیین نامه های مرکز مدیریت حوزه علمیه قم است.
الف: تبادل تجربیات موفق و بررسی راهکارهای ایجاد ارتباط و هماهنگی های لازم بین مدارس علمیه استان تهران
ب : ارائه راهکارهای ارتقا کمی و کیفی امور آموزشی، تربیتی، پژوهشی و تبلیغی
ج : بررسی نحوه تعامل مدارس علمیه استان تهران در رابطه به پایه های درسی ، برگزاری امتحانات متمرکز، پذیرش طلبه مبتدی، نقل و انتقال طلاب ، تبادل امکانات و کادر مدیریتی و آموزشی
د: بررسی نحوه نظام مند کردن ارتباط میان مدارس علمیه با مراکز فرهنگی تبلیغی استان و نحوه حضور مدارس علمیه در مسائل اجتماعی
ه- بررسی راهکارهای تقویت منابع مالی و احیا موقوفات مدارس علمیه استان
اعضا
4-اعضای مجمع عبارت است از : مدیران مدارس علمیه استان که تحت برنامه مرکز مدیریت حوزه علمیه قم هستند.
تبصره یک : در جلساتی که نیاز به رای گیری و تصمیم گیری است لازم است مدیرانی که دارای پرونده در معاونت حوزه های علمیه علمیه شهرستانها هستند شرکت کنند.
تبصره دو : چنانچه مدیر مدرسه فاقد پرونده باشد لازم است مسئول مدرسه که براساس سازمان و شرح وظایف حوزه های علمیه عهده دار مسئولیت مدرسه است در جلسات تصمیم گیری شرکت کند.
زمان و مکان برگزاری جلسات
5- جلسات عادی مجمع هر ماه یکبار در یکی از مدارس علمیه استان تهران یا در محل دبیرخانه و جلسه فوق العاده با درخواست پنج نفر از اعضا و با دعوت دبیر مجمع تشکیل می گرد و جلسات با حضور حداقل دو سوم اعضا مجمع رسمیت دارد.
تبصره یک : مصوبات مجمع نیاز به آرای نصف به علاوه یک از کل اعضا مجمع دارد .
تبصره دو: اخذ رای به صورت غیابی قابل قبول نیست.
دبیرخانه مجمع:
6 - به منظور هماهنگی و سهولت در ایجاد ارتباط میان مدارس علمیه توسط مجمع پنج نفر از مدیران عضو به عنوان اعضا دبیرخانه برای مدت یک سال انتخاب می شوند. (یک نفر به عنوان دبیر مجمع، یک نفر جانشین و 3 نفر عضو دبیرخانه)
وظایف دبیرخانه مجمع
7- وظایف دبیرخانه مجمع که دبیر مجمع با تقیسم کار بین اعضا دبیرخانه پیگر تحقق آین است، به شرح زیر است :
الف - ارتباط و هماهنگی با مرکز مدیریت حوزه علمیه قم برابر شرح وظایف مجمع در راستای محقق شدن اهداف و سیاستهای شورای عالی و مرکز مدیریت حوزه علمیه قم
ب- هماهنگی و ارتباط با مدیران مدارس علمیه استان تهران و ایجاد تعامل بین مدارس در چهارچوب اهداف مجمع
ج - اعلام زمان و مکان برگزاری جلسات مجمع و ابلاغ دستور جلسات
ه- ایجاد ارتباط و تعامل با مراکز غیر حوزوی با هماهنگی مجمع براساس شرح وظایف تعیین شده
و- اداره جلسات مجمع و ثبت صورت جلسه و ارسال آن به مرکز مدیریت حوزه علمیه قم و مدارس علمیه
ز- رایزنی به منظور تشکیل جلسات کمیته های (تربیت و تهذیب) (فرهنگی اجتماعی) (علمی و پژوهشی) ( امور مالی)
ح - دریافت و ارائه گزارش مصوبات کمیته به مجمع جهت اتخاذ تصمیم مقتضی
ط- ارائه گزارش عملکرد مجمع به مرکز مدیریت حوزه علمیه قم
وظایف مجمع
8 - به منظور تحقق اهداف و انجام وظایف مجمع، چهار کمیته زیر تشکیل می شود:
الف - کمیته تهذیب و اخلاق
ب- کمیته علمی- پژوهشی
ج - کمیته فرهنگی - اجتماعی
د- کمیته امور مالی
9 - اعضای هر کمیته از بین مدیران عضو توسط مجمع برای مدت یک سال تعیین می شود.
تبصره یک: اعضا هر کمیته در اولین جلسه خود یک نفر را به عنوان دبیر و یک نفر را به عنوان جانشین انتخاب می کند.
تبصره دو: کلیه مدارس علمیه لازم است حداقل عضو یکی از چهار کمیته مجمع باشند و تقسیم اعضا مجمع در کمیته ها به نحوی انجام پذیرد که هر کمیته دارای حداقل اعضا تعیین شده باشد.
10- جلسات هر کمیته با حضور دو سوم اعضا آن رسمیت یافته و مصوبات هر یک نیاز به رای نصف به علاوه یک از کل اعضا کمیته دارد.
11 - کلیه مصوبات و برنامه های کمیته ها باید به تایید نهایی مجمع برسد.
12 - کلیه برنامه های اجرایی کمیته ها لازم است از قبل با مرکز مدیریت حوزه علمیه قم هماهنگ شده باشد.
کمیته تربیت و تهذیب
13 - با توجه به جایگاه حساس و مهم امور اخلاقی در حوزه های علمیه ، کمیته تربیت و تهذیب تشکیل می گردد. تعداد اعضای کمیته حداقل 7 نفر است.
14 - وظایف کمیته تربیت و تهذیب به شرح زیراست:
الف - شناسایی و دعوت از اساتید اخلاق و مشاورین تربیتی جهت بهره برداری لازم در مدارس علمیه استان.
ب - ارزیابی و اسیب شناسی روند اخلاقی و تربیتی طلاب.
ج - بررسی راهکارهای رشد وارتقا امور معنوی و اخلاقی.
د- رایزنی و انجام هماهنگی های لازم جهت بهره برداری اردوهای تربیتی و اخلاقی.
کمیته علمی - پژوهشی
15- نظر به اینکه حوزه های علمیه و علمای متعهد ، مهمترین عامل برای صیانت و ترویج دین مبین اسلام می باشند و ایجاد زمینه رشد ، بالندگی و تکامل حوزه های علمیه نیاز به اتخاد تدابیر صحیح و برنامه ریزی علمی و پژوهشی دارد به همین منظور کمیته علمی- پژوهشی حداقل با 4 نفر از مدیران و 4 نفر از اساتید متشخص مدارس علمیه با انتخاب مجمع تشکیل می شود.
16 - وظایف کمیته علمی وپژوهشی :
الف - بررسی مستمر نظام آموزشی و متون درسی مدارس علمیه و ارائه پیشنهاد به مرکز مدیریت جهت تقویت و رشد بنیه علمی مدارس علمیه .
تبصره: به منظور دستیابی به اهداف ماده فوق، گروههای کارشناسی علمی متشکل از اساتید نخبه و صاحب نظر در علوم حوزوی شامل : گروه ادبیات عرب، فلسفه و منطق، کلام و تفسیر، فقه و اصول، علوم جانبی مورد نیاز از قبیل تاریخ ، اخلاق و .. تشکیل می شود.
ب- برگزاری همایش علمی نکوداشت نخبگان حوزوی، المپیاد ، مسابقات و اردوهای علمی به منظور شناسایی و تجلیل از استعدادهای درخشان.
ج - شناسایی اساتید و کادر مدیریتی شایسته به منظور معرفی به مرکز مدیریت حوزه علمیه قم و بررسی راهکارهای فراهم نمودن زمینه جذب و تکمیل کادر مدیریتی و آموزشی مدارس علمیه.
د- تشکیل گروه سنجش به منظور ارائه طرح های نوین در زمینه امتحانات کتبی و شفاهی و ایجاد بانک سئوال با بهره گیری از تجارب مدارس علمیه.
ه- تاسیس مرکزی در شان مدارس علمیه استان با همکاری مرکز مدیریت حوزه علمیه قم با منظور تامین اهداف ذیل:
1- پاسخگویی به سئوالات و شبهات دینی جامعه با بهره گیری ازتکنولوژی روز.
2- معرفی سایت های اینترنتی و مراکز و محصولات فرهنگی.
کمیته فرهنگی- اجتماعی
17 - نظر به اینکه نقش حوزه های علمیه در هدایت افکارعمومی و موضع گیری های فرهنگی - اجتماعی- سیاسی از اهمیت به سزایی برخوردار است به همین منظور این کمیته تشکل می شود. اعضای این کمیته حداقل 7 نفر است.
وظایف کمیته فرهنگی اجتماعی:
الف- بررسی اوضاع فرهنگی - اجتماعی - سیاسی داخلی و خارجی به منظور انجام اقدامات لازم.
ب- انجام هماهنگی های لازم با مراکز فرهنگی ، تبلیغی، اجتماعی استان جهت برقراری ارتباط نظام مند مدارس علمیه با آن مراکز.
ج - ارائه راهکارها و برنامه های فرهنگی - اجتماعی و سیاسی به مرکز مدیریت حوزه علمیه قم جهت ارتقای بینش مدارس علمیه.
د- آسیب شناسی مدارس علمیه به منظور صیانت از جایگاه رفیع آنها و ارائه گزارش آن به مجمع مدیران جهت ارائه راهکارهای رفع و دفع آسیب به مرکز مدیریت حوزه علمیه قم.
ه- مشورت و استفاده از نظرات نخبگان وصاحب نظران فرهنگی سیاسی در موارد لازم
و- کلیه مصوبات و اقدامات کمیته در صورتی معتبر است که هماهنگ با اهداف مقدس نظام جمهوری اسلامی و همسو با سیاست های شورای عالی حوزه علمیه قم باشد و به تایید مرکز مدیریت حوزه علمیه قم برسد.
کمیته امور مالی
19 - به منظور تقویت بنیه مالی مدارس علمیه و تجهیز و تامین امور فیزیکی وساختمانی مدارس و به منظور محقق شدن اهداف مجمع ، کمیته امور مالی تشکیل می شود.
تبصره: اعضای کمیته حداقل 8 نفر بوده که 5 نفر از مدیران توسط مجمع انتخاب و 3 نفر از فعالان اقتصادی که مورد اعتماد مدارس علمیه بوده و از حسن شهرت برخوردار هستند توسط 5 عضو مدیر ، شناسایی و جهت تایید به مجمع معرفی می شوند.
20 - وظایف کمیته امور مالی:
الف - تامین اعتبارات لازم به منظور تحقق اهداف مجمع و کمیته های آن.
ب - جذب سرمایه های مشروع از منابع مالی مختلف اعم از دوایر دولتی و بخش خصوصی.
ج - شناسایی موقوفات و پی گیری های لازم جهت احیا موقوفات مدارس علمیه استان تهران.
د- ایجاد موقوفات و منابع دراز مدت مستمر و هماهنگی با اوقاف به منظور جذب سرمایه های مناسب در جهت مصارف حوزوی.
ه- توجه و تلاش برای توسعه و بازسازی بنای مدارس علمیه موجود در تهران و تجهیز بناها.
و- تلاش در جهت تامین نیازهای مادی مدارس علمیه ، اساتید و طلاب مانند ایجاد تعاونی مسکن، ارتقا شهریه ، تشکیل صندوق های خیریه و قرض الحسنه جهت وام درمان، مسکن، ازدواج، و به وجود آوردن فضای تفریجی و ورزشی برای استفاده طلاب ، اساتید و خانواده آنان.
ز- افتتاح حساب به نام مجمع مدیران با امضای سه نفر از مدیران (1- دبیر مجمع، 2 - دبیر کمیته امور مالی 3- یکی از اعضای کمیته ) که با امضای 2 نفر قابل برداشت است.
ح- کلیه سرمایه گذاری های ثابت و دراز مدت این کمیته باید در راستای حفظ کیان مدارس علمیه استان تهران و به صورت وقف شرعی و قانونی در آید.
تبصره: کلیه فعالیتها و اقدامات کمیته امور مالی از قبل به تایید مرکز مدیریت حوزه علمیه قم برسد.
آیین نامه مجمع مدیران مدارس علمیه استان تهران در 20 ماده و 10 تبصره در تاریخ 31/6/86 به تایید مدیر حوزه علمیه قم رسید.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

پیامدهای تصویب لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی چه بود؟

پیامدهای تصویب لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی چه بود؟

دوره پهلوی را می‌توان دوره رشد و گسترش بهائیت دانست. بسیاری از چهره‌های شاخص بهائیت در این دوره، با بهره‌مندی از حمایت‌های ویژه شاه، سمت‌های سیاسی و اقتصادی متعددی را به دست آوردند.
چگونه عاشورا مسیر اسلامِ شیعی و شیعیانِ ایرانی را تغییر داد؟

چگونه عاشورا مسیر اسلامِ شیعی و شیعیانِ ایرانی را تغییر داد؟

درباره عوامل گرایش ایرانیان به علویان و مذهب تشیع، مورخان و پژوهشگران نظرات متفاوتی بیان کرده‌اند.
چگونگی متخلق شدن به اخلاق فاضله(کیمیای اخلاق)

چگونگی متخلق شدن به اخلاق فاضله(کیمیای اخلاق)

انسان چگونه خودش را به اخلاق فاضله متخلق کند و از رذایل اخلاقی دوری نماید؟ چگونه این معنا را در مرحله عمل پیاده کند؟ علمای اخلاق می‌گویند: ابتدا انسان باید حالت موجود نفس را حفظ کند و سپس به تهذیب رذایل و جبران ضررهای گذشته بپردازد.

پر بازدیدترین ها

Powered by TayaCMS