دانشنامه پژوهه بزرگترین بانک مقالات علوم انسانی و اسلامی

کتاب تكاپوی اندیشه ها در لزوم بعثت انبیاء

نبوت و فلسفه آن از جمله موضوعاتی است که در گذر تاریخ مورد توجه و عنایت فیلسوفان، متکلمان و عارفان قرار گرفته و گفتمان های بسیاری درباره آن انجام شده است. روشن است از این رهگذر پرسش و پاسخ های بسیاری از واقیعت نبوت تا چرایی رسالت رد و بدل شده است.
کتاب تكاپوی اندیشه ها در لزوم بعثت انبیاء
کتاب تكاپوی اندیشه ها در لزوم بعثت انبیاء

این پژوهش بر آن است تا فلسفه نبوت را مورد بحث و بازبینی قرار دهد، ضرورت بعثت انبیاء واکاوی کند و به این پرسش پاسخ داده شود که با وجود عقل و دانش بشری چه لزومی بر رسالت پیامبران است.

نبوت و فلسفه آن از جمله موضوعاتی است که در گذر تاریخ مورد توجه و عنایت فیلسوفان، متکلمان و عارفان قرار گرفته و گفتمان های بسیاری درباره آن انجام شده است. روشن است از این رهگذر پرسش و پاسخ های بسیاری از واقیعت نبوت تا چرایی رسالت رد و بدل شده است.

یکی از موضوعات مهم کلامی که بحث های جدی در میان متکلمان و فیلسوفان مسلمان بر انگیخته، (لزوم بعثت ) انبیای الهی است. دراین زمینه، فرقه ها و مکتب های کلامی و فلسفی بسیار بحث کرده اند که مؤلف در این کتاب به بررسی و نقد آرای آنها پرداخته است.

این کتاب در دو بخش تدوین شده است. بخش اول با عنوان کلیات شامل «تعریف مفاهیم» و «اصول و مبانی» است و بخش دوم با عنوان « بعثت انبیاء» در پنج فصل در بر گیرنده «امکانات»، «حسن بعثت»، «لزوم بعثت»، «دیدگاه» و «نتیجه گیری» است.

نویسنده نخست، مبادی تصوری موضوع، همچون معنای لغوی و اصطلاحی و نیز کاربردهای قرآنی و تفاوت مفهوم رسول و نبی رابررسی کرده است. سپس در زمینه مبادی تصدیقی موضوع، مسئله حسن و قبح عقلی و فروع آن، یعنی قاعده لطف و وجوب علی الله را به تفصیل توضیح داده و دیدگاه های مختلف را در این زمینه آورده است.

در بخشی از فصل سوم این کتاب می خوانید: «اساس حرکت انبیا برای رساندن انسان به رحمت و رضوان الهی است، ولی این مهم از طریق زندگی اجتماعی سالم و همراه با عدالت اجتماعی شدن است از این رو، در کلام صدرا وابسته بودن آخرت بر دنیا آشکارا بیان شده است؛ زیرا دقیقا پس از ذکر حیات اجتماعی به ذکر آخرت و رضوان حق می پردازد و سپس اقسام عبادت را بیان می کند. افزون بر اینکه می گوید چگونه می شود خداوند وسایل رسیدن انسان ها به رحمت الهی را در دنیا و آخرت فرو گذارد. این سخنی است که در ظاهر بیان بوعلی کم رنگ بیان شده است؛ هر چند با تفسیری که بیان شد بو علی نیز نمی تواند به مسئله آخرت بی توجه باشد. با این بیان باید گفت صدرا بر جنبه معنوی تأکید بیشتری دارد.»

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

کتاب تكاپوی اندیشه ها در لزوم بعثت انبیاء

کتاب تكاپوی اندیشه ها در لزوم بعثت انبیاء

نبوت و فلسفه آن از جمله موضوعاتی است که در گذر تاریخ مورد توجه و عنایت فیلسوفان، متکلمان و عارفان قرار گرفته و گفتمان های بسیاری درباره آن انجام شده است. روشن است از این رهگذر پرسش و پاسخ های بسیاری از واقیعت نبوت تا چرایی رسالت رد و بدل شده است.

پر بازدیدترین ها

کتاب تكاپوی اندیشه ها در لزوم بعثت انبیاء

کتاب تكاپوی اندیشه ها در لزوم بعثت انبیاء

نبوت و فلسفه آن از جمله موضوعاتی است که در گذر تاریخ مورد توجه و عنایت فیلسوفان، متکلمان و عارفان قرار گرفته و گفتمان های بسیاری درباره آن انجام شده است. روشن است از این رهگذر پرسش و پاسخ های بسیاری از واقیعت نبوت تا چرایی رسالت رد و بدل شده است.
Powered by TayaCMS