مسأله انتخاب شغل و به دست آوردن كار يكی از مهمترين مسائل دختران است. كسانی كه میخواهند با عزت و آبرومندی امرار معاش نمايند، بايد خود عضو متعهد جامعه باشند و در حدود لياقت و شايستگی كاری را به عهده بگيرند.

اسلام با آن كه شغل اساسی زن را خانه داری، همسرداری و تربيت فرزند میداند، ولی هيچگاه از حضور سالم او در اجتماع و در دست گرفتن مشاغل گوناگون جلوگيری نكرده است.

اسلام میخواهد زن عنصری فعال، پرتحرك و نقش آفرين و در عين حال عفيف، پاك و پيراسته باشد بنابراين محيط كار زن بايد به گونهای باشد كه يا با مردان معاشرت نداشته باشد و يا اگر ناگزير از معاشرت است، روابط، سالم و عفيفانه باشد.

از اين رو برای انتخاب شغل بايد معيارهای زير را مدنظر قرار دهيم:

  1. شغلی را انتخاب كنيم كه از نظر احكام اسلامی، حلال، مباح و پاكيزه باشد.
  2. شغل انتخابی ما با طبع لطيف و مهربان ما تناسب داشته باشد.
  3. شغل مورد نظر ما نيازی به اختلاط و معاشرت با مردان بيگانه نداشته باشد و يا كمتر داشته باشد.
  4. شغل مورد نظر همراه با رعايت شئونات اسلامی باشد.
  1. سؤال: آيا ارتباط شغلی بين دختر و پسر اشكال دارد؟
  2. پاسخ: ارتباط شغلی اگر باعث مفسده نشود و موازين شرعی در آن رعايت گردد اشكال ندارد. [1]