موضوع کلی:تاریخ

موضوع عام:زندگانی پیامبر صلی الله علیه وآله

نمایه ها: پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم - علی علیه السلام -عفو- اعدام مفسدين- فتح مکه.

دستور پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم مبنی بر اعدام مفسدين در جریان فتح مکه

در جريان فتح مكه توسط پيامبر صلی الله علیه وآله وسلم كه در سال هشت هجرى به وقوع پيوست پيامبر صلی الله علیه وآله وسلم همه را، حتى ابوسفيان را با آن همه سوابق سوء مورد عفو قرار داد و فرمود: «اليوم يوم المرحمة لا الملحمة». امروز روز عفو و گذشت است نه روز انتقام، ولى عجيب اين بود كه در مورد عده اى كه تعداد آن ها شش نفر بود پيامبر صلی الله علیه وآله وسلم فرمود: هر كجا آن ها را يافتيد بكشيد اگر چه به پرده كعبه آويزان شده باشند. اين عده عبارت بودند از؛ مقيس بن صبابه، عبدالله بن سعد بن ابى سرح، عبدالله بن خطل، حويرث بن نفيل و دو نفر آوازه خوان كه با ساز و آواز خود از پيامبر صلی الله علیه وآله وسلم بدگويى مى كردند. حضرت على علیه السلام يكى از آن دو آوازه خوان بدگو و حويرث بن نفيل را كشت و جمعا 3 نفر از شش نفر آن ها بدست على علیه السلام كشته شدند [1]