• وقتى شب مى شه وضو مى گيرم
 • نماز مى خونم جائى نمى رم
 • مامان و بابا چه مهربونن
 • قصه و داستان خيلى مى دونن
 • مامانم مى گه شام و كشيدم
 • من مى گم مامان من هم رسيدم
 • بعد شام خوردن مسواك مى زنم
 • نمونه ميكروب توى دهنم
 • وقت خوابيدن مامان وبابا
 • شب بخير مى گن به من و سارا
 • به ياد الله من هم مى خوابم
 • نام حق باشد هميشه يادم
 • بچه تنبل هميشه خوابه
 • كلاس درسش تو رختخوابه
 • استادش شيطان خرّپُف كارش
 • تنبلى باهاش اينهاست كارش
 • وقتى صبح مى شه خروس مى خونه
 • وقت نمازه كسى جا نمونه
 • مى پرم از جا از رختخوابم
 • آخه تا كى من بايد بخوابم
 • وضو مى گيرم با دل شادان
 • مى خونم نماز مى خونم قرآن