صف های فرشتگان

 • وقت اذان رسيده امروز روز خوبی است
 • پُربارتراز امروز در زندگانيم نيست
 • پر میكشد دل من تاآسمان مسجد
 • پر كرده آسمان را بوی اذان مسجد
 • گلدسته های مسجد گويا درون آنها
 • گل آشيانه دارد چون روزه بوده ام من
 • بسيار شادمانم بر سفره خداوند امروز ميهمانم

شكوه بندگی

 • دلت را با خدايت آشنا كنزعمق جان خدايت را صدا كن
 • دلت غفلت زده مانند سنگ استمس دل را به ياد او طلا كن
 • شكوه بندگی درخاكساری استخضوع و بندگی پيش خداكن
 • تو غرق نعمت پروردگاریبياو حق نعمت را اداكن
 • نشان حقشناسی در نماز استبيا و با خدا قدری وفا كن
 • ركوعی، سجدهای، اشكی، خضوعیبه پيش آن يكی قامت دولا كن
 • به سوی او گشا، دست نيازیبه درگاه بلند او دعا كن

(جواد محدثی)

فرشته ها

 • فرشته های زيبا از آن بالا بياييد
 • از آسمان آبی به سوی ما بياييد
 • ما هم فرشته هستيم خدا را میستاييم
 • پاك و تميز و روشن مثل خود شماييم
 • ما دختران زهرا اهل نماز هستيم
 • پيش خدا و مردم ما سرفراز هستيم
 • چه خوب و دلنشين است نماز خواندن ما
 • نهال حق پرستی به دل نشاندن ما
 • فرشته ها بياييد ما را تماشا كنيد
 • پرهای ناز خود را برای ما وا كنيد
 • كنار ما بايستيد با هم نماز بخوانيم
 • درخت مهر او را در دل خود نشانيم