موضوع کلی: کلام

موضوع عام:ولایت

کلید واژه ها: علی علیه السلام - ابوطالب علیه السلام - پیشگویی در حق علی علیه السلام - جانشینی علی علیه السلام - ولایت علی علیه السلام .

پیشگویی ولادت و ولایت علی علیه السلام توسط راهب مسیحی

در زمان حضرت ابوطالب علیه السلام راهبى بنام مثرم بن دعيت بن شيتقام زندگى مى كرد. اين مرد در عبادت معروف بود و صد و نود سال خداوند را عبادت كرده بود و هرگز حاجتى از خداوند نخواسته بود، تا اينكه از خدا خواست خداوندا! يكى از اولياء خود را به من نشان ده؛ خداوند حضرت ابوطالب را نزد او فرستاد تا چشم مثرم به حضرت افتاد از جا برخاست و سر او را بوسيد و او را در مقابل خود نشانيد و گفت: خدا تو را رحمت كند، تو كيستى؟

حضرت فرمود: مردى از منطقه تهامه.

پرسيد از كدام طايفه عبد مناف؟ فرمود: از بنى هاشم.

راهب بار ديگر برخاست و سر حضرت ابوطالب علیه السلام را بوسيد و گفت: خدا را شكر كه خواسته مرا اعطا كرد و مرا نميراند تا ولى خود را به من نشان داد. سپس گفت: تو را بشارت باد! خداوند به من الهام نموده كه آن مژده اى به توست. حضرت ابوطالب علیه السلام پرسيد آن بشارت چيست؟ گفت: فرزندى از صلب تو بوجود مى آيد كه ولى الله است . اوست ولى خدا و امام متقين و وصى رسول رب العالمين. اگر آن فرزند را ملاقات كردى از من به او سلام برسان و از من به او بگو: مثرم به تو سلام مى گويد و شهادت مى دهد كه خدايى جز الله نيست، يگانه است و شريكى ندارد و محمد بنده و فرستاده خداست و تو جانشين بر حق او هستى نبوت با محمد و وصايت با تو كامل مى شود. در اينجا حضرت ابوطالب علیه السلام گريه كرد و فرمود: نام اين فرزند چيست؟ او گفت: نامش على است [1]