پاك كننده ها ده چيز است: آب، زمين، آفتاب، استحاله، انتقال، اسلام، تبعيت، برطرف شدن عين نجاست، استبراء حيوان نجاستخوار، غائب شدن مسلمان. [1]

نماز آيات دو ركعت است; اما ده ركوع دارد. اين نماز واجب را بعد از وقوع حوادث چهارگانه [2] بايد همراه با شرايط نماز واجب يوميه (مثل طهارت بدن و لباس، وضو و..) انجام داد. [3]

چنانچه مردى در مرگ زن يا فرزندش يقه يا لباس خود را پاره كند و نيز اگر زن در عزاى ميت صورتش را بخراشد يا موى خود را بكند، بايد ده فقير را طعام دهد و يا ده فقير را لباس بپوشاند. [4]

كفاره مخالفت با قسم،

اطعام ده مسكين يا پوشانيدن آنها است، وگرنه سه روز روزه است. (... فَكَفّرَتُهُ اِطعامُ عَشَرَةِ مَسكينَ...)

حداكثر حيض ده روز است. [5]

حداقل فاصله دو حيض ده روز است. [6]

قصد اقامه حداقل ده روز است. [7]

كسى كه قضاى رمضان را بعد از ظهر افطار كند بايد به ده فقير هركدام يك مد طعام دهد. [8]

اگر قضاى روزه ماه رمضان ميتى را گرفته باشد، حرام است كه بعد از ظهر افطار كند و اگر افطار كرد. بايد ده فقير را طعام دهد و در صورت عدم توانايى سه روز روزه بگيرد. [9]

مسافرى كه قصد دارد ده روز پشت سر هم در محلى بماند بايد نماز را تمام بخواند. [10]

يك مُد طعام ده سير است. [11]

مسافرى كه مى خواهد ده روز در محلى بماند در صورتى بايد نماز را تمام بخواند كه بخواهد تمام ده روز را در يك جا بماند. [12]

مسأله: اگر مسافر قصد كند ده روز در محلى بماند چنانچه بعد از خواندن يك نماز چهار ركعتى از ماندن منصرف شود يا مردد شود تا وقتى در آنجا هست بايد نماز را تمام بخواند. [13]

مسأله: مسافرى كه قصد كرده ده روز در محلى بماند اگر بيشتر از ده روز در آنجا بماند تا وقتى كه مسافرت نكرده بايد نمازش را تمام بخواند و لازم نيست قصد ماندن ده روزه كند. [14]

روزه ده گروه صحيح نيست:

1. غير مسلمان 2. ديوانه 3. بيهوش و مست 4. حائض 5. نفساء 6. كسى كه تمام روز خواب بوده 7. بيمار 8. ترس عقلائى از ايجاد مرض به سبب روزه 9. مسافرى كه نمازش شكسته است 10. روزه مستحبى با اينكه قضاى روزه بر او واجب است. [15]

روزه هاى حرام ده روز است:

1. عيد فطر 2. عيد قربان 3. روزى كه انسان نمى داند آخر شعبان است يا اول رمضان به نيت رمضان. [16] 4. روزه مستحبى فرزند اگر اسباب اذيت پدر و مادر باشد يا پدر و مادر او را نهى كرده باشند 5. روزه مستحبى زن در صورتى كه با حقوق مرد در تضاد باشد و مرد از آن جلوگيرى نمايد. 6. روزه كسى كه روزه براى او ضرر دارد 7. روزه مسافر 8 . روزه وصال (به نيت وصل كردن دو روز پشت سر هم) 9. روزه سكوت 10. روزه ايام تشريق (يازدهم تا سيزدهم ذى الحجه) براى كسى كه در منا است. [17]