دانشنامه پژوهه بزرگترین بانک مقالات علوم انسانی و اسلامی

حقیقت التماس دعا

در مقاله حاضر نویسنده با اشاره به اهمیت دعا خصوصاً دعا از زبان دیگران به بررسی کارکردها و تاثیرات درخواست دعا از دیگران پرداخته است که با هم آن را از نظر می‌گذرانیم.
حقیقت التماس دعا
حقیقت التماس دعا
نویسنده: علی جواهردهی

بررسی کارکردهای اجتماعی درخواست دعا از دیگران

در مقاله حاضر نویسنده با اشاره به اهمیت دعا خصوصاً دعا از زبان دیگران به بررسی کارکردها و تاثیرات درخواست دعا از دیگران پرداخته است که با هم آن را از نظر می‌گذرانیم.

دین اسلام دین کامل و اجتماعی است و هر عبادتی در آن دارای کارکردهای اجتماعی است و نمی توان عبادتی را یافت که یا در هدف یا روش و یا شیوه اجرا، نشانه هایی از اجتماعی بودن را در آن نیافت. دعا یکی از عبادت هایی است که هدف از آن، سخن گفتن با خدا و ایجاد ارتباط با ملکوت است. هرچند که دعا برای اهداف و مقاصد مختلفی انجام می‌شود و بسیاری از مردم دعا را برای از میان برداشته شدن مشکلی و بیماری و یا برآوردن نیازی به جا می‌آورند و در حقیقت دعای آنان، خواستن است و تنها شماری اندک برای تعالی روح و روان و از روی عشق و محبت به نیایش می‌پردازند ولی در هر دعایی، نقش روانی ارتباط وجود دارد. اگر شخصی از خدا، خواسته ای دارد برای به دست آوردن این خواسته به دعا می‌پردازد، به گونه ای که موجب تقویت روابط میان انسان و خدا می‌شود.

در اصطلاح روایات معصومان(ع) دعا به ویژه دعاهای امامان(ع)، قرآن صاعد است که در برابر قرآن نازل به کار می‌رود. دعاهای آنان بازتاب تاثیرگذاری مفاهیم وحیانی قرآن در انسان کاملی است که نشان می‌دهد که انسان تا چه اندازه می‌تواند به تعالی و رشد برسد و چه سان قرآن می‌تواند در روح آدمی تاثیر مثبت نهاده و موجبات لقاء الله واقعی و دست یابی به رضوان الله که از همه بهشت ها و نعمت ها فزون تر است فراهم آورد.

با آنکه دعا در اصل ارتباط دو محبوب در اشکال مختلف است و انسان کاملی را که محبوب خداست باخدایی که محبوب انسان کامل است به هم پیوند می‌دهد و بیش از هر شکلی دیگر از عبادیات، امری شخصی و فردی تلقی می‌شود، با این همه در همین امور به ظاهر فردی و شخصی می‌توان نشانه هایی از گرایش شدید اسلام به اجتماع را نیز یافت.

ضرورت دعا برای دیگران 

در آموزه های قرآنی و روایی بر این نکته تاکید شده است که برای دیگران دعا کنید و در دعاهای خویش تنها خود را نبینید و همواره برای نه تنها مومنان بلکه همه انسانها بلکه همه موجودات دعا کنید. از جمله این دعاها می‌توان به نیایش هایی چون خدایا همه گرسنگان را سیرگردان و یا همه بی جامگان را بپوشان و یا همه بینوایان را به نوا رسان یاد کرد. دعاهایی که در قرآن به طور مستقیم خداوند به انسان ها آموزش می‌دهد و یا نیایش هایی که از زبان پیامبران(ع) گزارش و نقل می‌شود، دعاهایی کلی و عمومی و فراگیر است. کاربرد واژه «ما» در دعا و نیایش های قرآنی امری عادی است و همواره خواسته ها به شکلی جمعی و برای همگان طلب می‌شود.

در روایاتی که از معصومان(ع) نیز گزارش شده این رویه به طور ملموس و محسوسی دیده می‌شود. مهم ترین نمونه ای که از معصوم، همگان شنیده و به خاطر دارند داستان نیایش های شبانه حضرت فاطمه زهرا(س) است که برای همه مردم از دوستان و آشنایان و همسایگان دعا می‌کند به گونه ای که امام حسن(ع) درپرسشی از آن حضرت این مساله را مطرح می‌سازد و حضرت فاطمه(س) نیز تبیین می‌کند که این از حقوق همسایگان است.

شرایط اجابت دعا

سخن از تاثیر و استجابت دعا برای دیگران و یا دعا و نیایش به شکل جمع امری است که در روایات به آن اشاره شده است. بدین معنا که دعا به شکل جمع و یاد کرد دیگران دردعا موجب می‌شود تا خواسته شما نیز پذیرفته شود.

درشرایط استجابت دعا افزون بر استفاده از این روش مساله دیگری نیز بیان شده و آن دعای دیگران درحق شخص است. در آیات قرآنی سخن از طلب استغفار پیامبر (ص) از برای مومنان بیان شده است. خداوند از پیامبر می‌خواهد تا برای مومنان دعا و نیایش کند و درجهت رهایی ایشان از گناه در حق آنان استغفار نماید. (نساء آیه 64) دعا و استغفار پیامبر (ص) برای مومنان در تحلیل قرآنی از جایگاه خاصی برخوردار است (آل عمران آیه 159) زیرا پیامبر(ص) در پیشگاه خداوند از مقام بلند و والایی برخوردار است و استغفار حضرت همانند شفاعت ایشان پذیرفته می‌شود. درآیاتی دیگر توضیح داده می‌شود که خداوند برای رضایت پیامبر(ص) شفاعت وی را تا آن اندازه می‌پذیرد که وی راضی و خشنود گردد. از این رو دعای پیامبر برای مسائل بسیار سخت و اموری که احتمال استجابت نیست می‌تواند تاثیر گذار باشد. البته برای وی نیز محدودیت هایی (توبه آیه 113 و کهف آیه 55) دربرخی از مسائل است که در داستان استغفار حضرت ابراهیم درحق سرپرست و ولی خویش بیان شده و از مومنان خواسته شده که حضرت ابراهیم (ع) را درهمه چیز جز مساله استغفار در حق ولی خود، الگو و سرمشق قرار دهند. (ممتحنه آیه 4)

در داستان منافقان نیز در تبیین محدودیت ها می‌فرماید که اگر پیامبر (ص) حتی بیش از هفتاد بار برای منافقان استغفار کند خداوند آنان را نمی بخشد. (توبه آیه 80)
منافقان با تعریض و کنایه بر این مطلب تاکید می‌کردند که فرقی میان دعا و استغفار آن حضرت(ص) با نیایش های دیگران نیست و خداوند با تخطئه این بینش و اندیشه آنان تبیین می‌کند که نمی توان و نمی بایست دعا و استغفار حضرت رسول(ص) را با نیایش های دیگران همسان دانست. بی گمان دعاهای انسانهای کامل و کسانی که محبوب خداوند هستند را نمی توان با نیایش های دیگران هم سنگ دانست. انسانهای کامل و محبوب به جهت جایگاه و مقام والای خویش به آسانی می‌توانند خواسته های خود را بیان و پاسخ دریافت کنند.
از دیگر مسائل که به عنوان شرایط استجابت دعا بیان می‌شود مساله درخواست دعا از دیگران است. درحدیث قدسی درباره ارزش این مساله و تاثیر آن در استجابت دعا به این نکته اشاره می‌شود که دعای دیگران از آن جهت که شخص با آن زبان، گناهی نکرده است اجابت می‌شود و خواسته هایی که در حق وی از خدا شده برآورده می‌شود.

کارکردهای اجتماعی التماس دعا

در کتاب الجواهر السنیه که کلیات حدیث قدسی است در باب هفتم ص 146آمده خداوند به موسی(ع) وحی کرد: ای موسی، مرا با زبانی بخوان که گناه نکرده است. موسی عرض کرد: خداوندا! آن زبان را از کجا بیاورم؟ خطاب آمد: با زبان دیگری مرا دعا کن.

در تفسیر این حدیث قدسی دوگونه برداشت بیان شده است: نخست آنکه در هنگام دعا از واژگان جمع استفاده کند و دیگری را نیز با خود همراه سازد و بگوید که خداوندا ما را ببخش و یا به ما فرزندان نیکو ده و یا عاقبت همه ما را ختم به خیر گردان.

دوم آنکه از دیگران التماس دعا داشته باشد و از آنان بخواهد که در حق شما دعا کنند چنان که دستور داده شده است که مومنان از پیامبر(ص) بخواهند تا در حق ایشان استغفار کند. بنابراین شخصی که از دیگری می‌خواهد که برای وی دعا کند از زبانی استفاده می‌کند که با آن گناهی نکرده است.

اگر به کسی گفته شود که با زبانی که گناه نکرده ای دعا کن آن زبان تنها زبان دیگری است؛ زیرا شخص با زبان دیگری دعا نکرده و یا آنکه شخص با اعضا و جوارح دیگری هرگز گناهی مرتکب نشده است از این رو زبان دیگری زبانی است که شخص با آن هیچ گناهی انجام نداده است.

بنابراین می‌توان گفت که حقیقت التماس دعا این است که شخص می‌خواهد از زبانی استفاده کند که با آن خودش هرگز گناهی نکرده است و در پیشگاه الهی پاک و مبرا از گناه است. از این رو می‌توان گفت که دعای دیگری در حق هر کسی مستجاب است و شخص با این روش می‌تواند به خواسته های خویش برسد و دعایش برآورده گردد.

برای التماس دعا کارکردهای اجتماعی چندی می‌توان یافت. یکی از مهم ترین کارکردهای اجتماعی التماس دعا از دیگری این است که شخص به این باور می‌رسد که دیگری از وی بهتر است و برای دیگری ارزش و احترامی خاص قائل می‌شود. پذیرش دیگران از مهم ترین عوامل ایجادی وحدت اجتماعی است و اصولاانسانهایی که دیگری را می‌پذیرند و یا دست کم آنها را تحمل می‌کنند می‌توانند اجتماع را تشکیل دهند. وحدت اجتماعی ریشه در پذیرش دیگری و یا تحمل دیگران دارد و بی آن هرگز جامعه‌ای پدیدار نخواهدشد. به عنوان نمونه خانواده، این کوچک ترین نهاد اجتماعی با پذیرش دیگری به عنوان همسر و تحمل یکدیگر پدید می‌آید. اجتماعات بزرگ تر نیز از همین قاعده و رویه پیروی می‌کند. التماس دعا این زمینه را ایجاد می‌کند که شخص نه تنها دیگری را تحمل کند بلکه به عنوان انسانی بپذیرد که می‌تواند حاجت و نیازی روحی و روانی و یا جسمی و فیزیکی وی را برآورده سازد.

فلسفه احترام به بزرگ تر و کوچک تر از زبان امام سجاد(ع)

کارکرد دیگری که برای التماس دعا می‌توان در حوزه عمل اجتماعی و وحدت جوامع جست، تقویت ارزش های نیکو و همدلی و همگرایی است. شخصی که از دیگری التماس دعا دارد بر این باور است که دیگری از مقام و جایگاه برتر برخوردار است و می‌بایست به وی احترام گذاشت. در گزارش هایی که درباره رفتار امام سجاد(ع) در کتب تاریخی و سیره و حدیث آمده است بیان شده که ایشان به کودکان و پیران احترام می‌گذاشت و در سلام بر ایشان پیش دستی می‌کرد. آن حضرت در توضیح این سیره و رویه خویش می‌فرمود که به بزرگ‌تر از خویش از آن رو احترام بگذارید که پیش از شما خداپرست شده و بیش از شما بر وی سجده برده و بندگی کرده و دربندگی مقدم و پیشتازتر است و به کوچک تر از خود از آن رو احترام بگذارید که او از شما کمتر گناه کرده و در پیشگاه الهی پاک تر از شما است.

این گونه اندیشه نسبت به دیگری افزون بر اینکه موجبات احترام به او را فراهم می‌آورد، این باور را در فرد تقویت می‌کند که دیگری چه خردتر و چه بزرگ تر، از مقام و ارزش بیشتری در نزد خداوند برخوردار است و برپایه معیار برتری براساس تقوا می‌توان گفت که همواره دیگری از ما به تقوای الهی نزدیکتر و ازمقام و ارزش والاتری برخوردار است.

این گونه تفکر و نگرش کارکردهای دیگری نیز به دنبال خواهد داشت که از جمله می‌توان به تواضع و فروتنی نسبت به دیگری و رهایی از تکبر و استکبار در فکر و عمل اشاره کرد. شخصی که به این باور رسیده که دیگری از وی به مقام تقوا نزدیک تر و در پیشگاه خداوند عزیزتر و ارجمندتر است در برابر او خاضع و فروتن و متواضع می‌شود و هرگز رذیلت اخلاقی تکبر در وی پدید نمی‌آید و در رفتار و کنش‌ها و واکنش‌های اجتماعی خویش استکبار نمی‌ورزد و برخلاف برتری جویی و خودبرتر بینی ابلیسی، دیگری را ارزشمندتر و برتر از خود می‌بیند. این گونه است که همدلی و همگرایی اجتماعی که عامل اصلی وحدت اجتماعی و انسجام است پدید می‌آید و انسانها به هم نزدیک شده و افزون بر تفکر درست در حق دیگری با آنان رفتاری برپایه مهر و عدالت و هنجارهای درست اجتماعی در پیش می‌گیرد.

آنچه بیان شد برخی از نکته‌هایی است که می‌توان به عنوان کارکردهای اجتماعی التماس دعا بیان کرد. تفکر در این حوزه می‌تواند کارکردها و آثار دیگری را برای خواننده و اهل تدبر و تفکر بگشاید. باشد با اندیشه و تدبر در آیات و آموزه های قرآنی و سنت و سیره معصومان(ع) افزون بر حقیقت احکام و فلسفه آن به درستی با مسائل دینی برخورد کرده و آنها را دست کم نگیریم و به عنوان عمل ساده و بر پایه عادت و تعارف، تاویل و تفسیر ننماییم.

مقاله

نویسنده علی جواهردهی

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

پیامدهای تصویب لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی چه بود؟

پیامدهای تصویب لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی چه بود؟

دوره پهلوی را می‌توان دوره رشد و گسترش بهائیت دانست. بسیاری از چهره‌های شاخص بهائیت در این دوره، با بهره‌مندی از حمایت‌های ویژه شاه، سمت‌های سیاسی و اقتصادی متعددی را به دست آوردند.
چگونه عاشورا مسیر اسلامِ شیعی و شیعیانِ ایرانی را تغییر داد؟

چگونه عاشورا مسیر اسلامِ شیعی و شیعیانِ ایرانی را تغییر داد؟

درباره عوامل گرایش ایرانیان به علویان و مذهب تشیع، مورخان و پژوهشگران نظرات متفاوتی بیان کرده‌اند.
چگونگی متخلق شدن به اخلاق فاضله(کیمیای اخلاق)

چگونگی متخلق شدن به اخلاق فاضله(کیمیای اخلاق)

انسان چگونه خودش را به اخلاق فاضله متخلق کند و از رذایل اخلاقی دوری نماید؟ چگونه این معنا را در مرحله عمل پیاده کند؟ علمای اخلاق می‌گویند: ابتدا انسان باید حالت موجود نفس را حفظ کند و سپس به تهذیب رذایل و جبران ضررهای گذشته بپردازد.

پر بازدیدترین ها

راههای رسیدن به آرامش روانی از نگاه قرآن

راههای رسیدن به آرامش روانی از نگاه قرآن

قرآن کریم که بزرگترین معجزه پیامبراکرم(ص) است و تمام آنچه را که بشر برای هدایت نیاز داشته ودر آن آمده است، کاملترین نسخه برای آرامش روح است.
نیکی به دیگری، نیکی به خود است

نیکی به دیگری، نیکی به خود است

در فرهنگ اسلامی ایرانی این معنا جا افتاده است که «هر چه کنی به خود کنی؛ گر همه نیک و بد کنی»، یا «تو نیکی کن و در دجله انداز؛ که ایزد در بیابانت دهد باز».
سخاوت و بخشش آرامشی برای خود، آسایشی برای دیگران

سخاوت و بخشش آرامشی برای خود، آسایشی برای دیگران

بخشش یکی از خصلت‌ها و فضایل خوب و زیبای انسانی است.
Powered by TayaCMS