روشهاى زيادى جهت اجراى برنامه هاى شاد و جذاب براى نوجوانان و جوانان وجود دارد. آنچه در اين نوشتار مطرح مى شود، يكى از اين روشهاست كه با عنوان روش «تنظيم محتوا» ارائه مى گردد.

الف ـ اهميت «تنظيم محتوا»

همه مربيان معتقدند كه اشكال عمده برخى از برنامه هاى مخصوص نوجوانان و جوانان دو چيز است:

1. محتواى ضعيف.

2. نامرتب بودن مطالب ارائه شده.

مجرى قوى و توانمند كسى است كه محتوايى غنى، سودمند، جالب، سازنده و نو را در قالبى پيوسته، مرتبط و منسجم ارائه كند.

ضعيف بودن محتوا حاصلى جز هدر رفتن وقت و نيرو نخواهد داشت و نامرتب بودن مطالب موجب مى شود كه مربىِ داراى معلومات قوى و دانسته هاى فراوان، هنگام روبرو شدن با نوجوانان و جوانان نداند از كجا بايد شروع كرد.قرار دادن هر مطلب در جاى خود و تنظيم منطقى مجموعه سخن، يك هنر است.

امام على عليه السلام فرمودند: «اَحْسَنُ الْكَلامِ مازانَهُ حُسْنُ النِّظامِ وَ فَهِمَهُ الْخاصُّ وَ الْعامُّ »؛ [1] بهترين سخن آن است كه نظام نيكو آن را آراسته باشد و خواص و عامه مردم آن را بفهمند.»

با يك تشبيه مى توان اجراء يك برنامه و كلاس خوب و بد را اين گونه بيان كرد:

ـ كلاس و اجراء خوب مثل ترتيب 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 (مرتب)

ـ كلاس و اجراء بد مثل 2، 1، 4، 3، 6، 5، 7 (بى ترتيب)

ـ كلاس و اجراء بدتر مثل 2، 1، 3، 2، 1، 6، 7 (بى ترتيب و با تكرار)