چيز نجس كه عين نجاست در آن نيست اگر زير شيرى كه متصل به كر است يك مرتبه شسته شود پاك مىشود. [1]

اگر چيز نجس را بعد از برطرف كردن عين نجاست يك مرتبه در آب كر يا جارى فرو ببرند پاك مىشود. [2]

بر نمازگزار مستحب است بين اذان و اقامه يك قدم بردارد. [3]

اگرچند غسل بر كسى واجب باشد براى همه آنها يك غسل كافى است. [4]

يك وجب فاصله در حال ايستاده بين پاهاى مرد مستحب است. [5]

نمازگزار مىتواند به جاى تسبيحات اربعه يك حمد آهسته بخواند. [6]

اگر چيزى به غير بول نجس شود چنانچه بعد از برطرف كردن نجاست يك مرتبه آب روى آن بريزند و از آن جدا شود پاك مىگردد. [7]

اگر چيزى به بول پسر شيرخوارى كه غذاخور نشده نجس شود يك مرتبه آب روى آن بريزند پاك مىشود. [8]

بين دو نماز جمعه بايد يك فرسخ فاصله باشد. [9]

سلام واجب نماز يكى از دو سلام آخر نماز است. [10]

اگر چند ميت را مس كند يك غسل كافى است. [11]

حج در تمام عمر يك مرتبه واجب مىشود. [12]

اگر به چيز نجسى كه عين نجاست در آن نيست يك مرتبه باران ببارد پاك مىشود و در فرش و لباس و مانند اينها فشار دادن لازم نيست البته بايد طورى باشد كه بگويند باران مىآيد. [13]

مخرج بول با غير آب پاك نمىشود اگر بعد از برطرف شدن بول يك مرتبه بشويند كافى است. [14]

اگر مخرج غائط را با آب بشويد بايد چيزى از غائط در آن نماند ولى باقى ماندن رنگ و بوى آن مانعى ندارد. و اگر در دفعه اول طورى شسته شود كه ذرهاى از غائط در آن نماند دوباره شستن لازم نيست. و اگر بخواهد با سنگ پاك كند اگر با يك مرتبه هم غائط برطرف شود كفايت مىكند. [15]