پانزده چيز از حيوانان حلال گوشت حرام است:

1. خون 2. فضله 3. نرى 4. فرج 5. بچه دان 6. غدد كه آن را دشوَل مى گويند 7. تخم كه آن را دنبلان مى گويند 8. چيزى كه در مغز كله است و به شكل نخود مى باشد 9. مغز حرام كه در ميان تيره پشت است 10.پى كه در دوطرف تيره پشت است 11.زهره دان 12. سپرز (طحال) 13.بول دان (مثانه) 14. حدقه چشم 15. چيزى كه در ميان سُم است. [1]

براى پاك شدن كف پا

و ته كفش، بهتر است پانزده قدم يا بيشتر راه بروند، اگر چه به كمتر از پانزده قدم يا ماليدن پا به زمين نجاست برطرف شود. [2]

طفلى كه پانزده مرتبه پشت سر هم از زنى شير بخورد بر آن زن و فرزندانش محرم مى شود.

پسران با تمام شدن پانزده سال قمرى به سن تكليف مى رسند. [3]