نمازهاى يوميه در سفر يازده ركعت است.

نجاسات يازده چيز است:

بول، غائط، منى، مردار، خون، سگ، خوك، كافر، شراب، فقاع، عرق شتر نجاست خوار. [1]

نافله شب يازده ركعت است. [2] (چهارتا دو ركعت به نيت نماز شب، دو ركعت به نيت نماز شفع و يك ركعت به نيت نماز وتر)

واجبات نماز يازده چيز است:

نيت، قيام، تكبيرة الاحرام، ركوع، سجده، قرائت، ذكر، تشهد، سلام، ترتيب، موالات. [3]

خريدار و فروشنده در يازده مورد مى توانند معامله را به هم بزنند:

1. از مجلس معامله متفرق نشده باشند. (خيار مجلس)

2. مغبون شده باشند. (خيار غبن)

3. در معامله قرار داده كنند تا مدت معين هر دو يا يكى از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند.

4. فروشنده يا خريدار مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهند.

5. فروشنده يا خريدار شرط كند مالى را كه مى دهد طور مخصوصى باشد و به آن شرط عمل نكند. (تخلف شرط)

6. در جنس يا عوض آن عيبى باشد. (خيار عيب)

7. معلوم شود مقدارى از جنس را كه فروخته اند مال ديگرى است كه اگر صاحب آن به معامله راضى نشود خريدار مى تواند معامله را به هم بزند. (خيار شركت)

8. فروشنده خصوصيات جنس معينى را كه مشترى نديده به او بگويد بعد معلوم شود طورى كه گفته نبوده است.

9. مشترى بايد پول جنسى را كه نقد خريده تا سه روز بدهد و فروشنده هم جنس را تحويل بدهد. والاّ طرف مقابل خيار فسخ دارد.

10. مشترى حيوانى را خريده تا سه روز مى تواند معامله را به هم بزند.

11. فروشنده نتواند جنسى را كه فروخته تحويل دهد. [4]

يازده چيز در غذا خوردن مكروه است

برخى از آنها عبارتند از: 1. در حال سيرى غذا بخورد 2. پرخورى 3. نگاه كردن به صورت ديگران موقع غذا خوردن 4. خوردن غذاى داغ 5. بعد از گذاشتن نان در سفره منتظر چيز ديگرى شدن 6. پاره كردن نان با كارد 7. گذاشتن نان زير ظرف غذا و... [5]