معيار جنابت

يكى از معيارهاى جنابت بيرون آمدن منى است چه در خواب باشد يا بيدارى كم باشد يا زياد با اختيار باشد يا بى اختيار. [1]

اگر رطوبتى از انسان خارج شود و نداند منى است يا بول يا غير اينها چنانچه با شهوت و جهش بيرون آمده و بعد از بيرون آمدن آن بدن سست شود آن رطوبت حكم منى را دارد و اگر هيچ يك از اين سه نشانه يا بعضى از اينها را نداشته باشد حكم منى را ندارد. [2]

ترشحات زنانه

ترشحات زنانه و رطوبت هايى كه از بانوان خارج مى شود پاك است مگر آن كه يقين كند بول يا منى است. [3]

ترشحات زن اگر همراه با شهوت (اوج لذت جنسى) باشد حكم به جنابت آنان مى شود و لازم نيست با جستن و سستى همراه باشد. [4]

معيار لزوم غسل مس ميّت

اگر كسى بدن انسان مرده اى راكه سرد شده و غسلش نداده اند مسّ كند يعنى جايى از بدن خود را به آن برساند بايد غسل مسّ ميّت نمايد (حتى اگر ناخن و استخوان او به ناخن و استخوان ميّت برسد بايد غسل كند) [5]

براى مس مرده اى كه تمام بدن او سرد نشده غسل واجب نيست، اگر چه جايى را كه سرد شده مس نمايد. [6]

اگر موى خود را به بدن ميت برساند يا بدن خود را به موى ميت برساند غسل واجب نيست. [7]

براى مسّ بچه مرده، حتى بچه سقط شده اى كه چهار ماه او تمام شده غسل مس ميت واجب است. [8]

اگر انسان ميتى را كه سه غسل او كاملاً تمام شده مسّ نمايد غسل بر او واجب نمى شود. ولى اگر پيش از آن كه غسل سوم تمام شود جايى از
بدن او را مسّ كند اگر چه غسل سوم آنجا تمام شده باشد بايد غسل مس ميت نمايد. [9]

براى مس استخوان و دندانى كه از مرده جدا شده و آنرا غسل نداده اند بايد غسل كرد ولى براى مس استخوان و دندانى كه از زنده جدا شده و گوشت ندارد غسل واجب نيست. [10]

قطعه اى كه از بدن انسانى جدا شده اگر استخوان داشته باشد غسل مس ميت دارد و الا ندارد. [11]

پرسش: قطعه اى كه از بدن شخص زنده جدا شده آيا حكم ميت را دارد؟

پاسخ: بلى اگر آن قطعه مشتمل بر استخوان باشد احتياطاً آن را غسل ميت دهند و در پارچه اى بپيچند و اما اگر مشتمل بر استخوان نباشد غسل لازم نيست. [12]

معيار لزوم غسل ميّت

بچّه سقط شده اگر چهار ماه يا بيشتر دارد بايد غسل بدهند و اگر چهار ماه ندارد بايد در پارچه اى بپيچند و بدون غسل دفن كنند. [13]

معيار شهيد

معيار در شهيدى كه غسل ميت براى او نيست شهيد در ميدان نبرد و معركه است. [14]

پرسش: آيا معركه و ميدان منطقه حمله است يا اينكه خط مقدم جبهه كه دو طرف به سوى يكديگر مبادله آتش دارند معركه نبرد به حساب مى آيد؟

پاسخ: منظور از معركه محدوده تيررس دشمن است در حدودى كه جنگ است، نه مثل شهرهاى دور مگر آنكه محدوده جنگ باشد. [15]

معيار غسل مس ميت

غسل مسّ ميت از زمان بلوغ و عقل واجب مى شود. [16]

بچه اى كه بعد از مردن مادر به دنيا مى آيد وقتى بالغ شد واجب است غسل مس ميت كند. [17]

حداقل حيض

حداقل فاصله دو حيض ده روز است. [18]

معيار نفاس

خونى كه همراه اولين جزء بچه از شكم مادر بيرون مى آيد نفاس است و خونى كه پيش از بيرون آمدن اولين جزء بچه مى آيد نفاس نيست. [19]

لازم نيست كه خلقت بچه تمام باشد بلكه اگر خون بسته اى هم از رحم زن خارج شود و به دنبال آن خون ببيند نفاس است. [20]

حداقل زمان نفاس يك آن است ولى بيشتر از ده روز نمى شود. [21]

معيار يائسه

زنهاى سيده بعد از تمام شدن شصت سال يائسه مى شوند و زنهايى كه سيده نيستند بعد از تمام شدن پنجاه سال يائسه مى شوند. [22]

زنى كه شك دارد يائسه شده يا نه، اگر خونى ببيند و نداند حيض است يا نه، بايد بنا بگذارد كه يائسه نشده است. [23]

خونى كه زن بعد از يائسه شدن مى بيند حيض نيست. [24]