درس ششم

رعايت طهارت و زدودن آلودگىها طبق دستور شرعى، از نخستين آداب مسلمانى است. از نظر فقه اسلامى يازده چيز نجس است كه مسلمانان بايد از آنها دورى نمايند. برخى از آنان به شرح زير است:

 1. ـ ادرار و مدفوع انسان و هر حيوان حرام گوشتى كه خون جهنده دارد.
 2. ـ مردار هر حيوانى كه خون جهنده دارد.
 3. ـ خون انسان و هر حيوانى كه خون جهنده دارد.
 4. ـ شراب و هر مايعى كه انسان را مست مىكند.
 5. كافر

در مقابل نجاسات، مجموعهاى از پاك كننده ها وجود دارد كه مىتواند اشيائى كه به وسيله نجاسات، نجس شده پاك نمايد. برخى از آنها به شرح زير است: آب; زمين; آفتاب; استحاله; انتقال; اسلام; برطرف شدن عين نجاست; تبعيت; غايب شدن مسلمان.

تطهير فرش و لباس

فرش، لباس، پشم، كاموا، موى زياد سر و... كه آب به درون آن نفوذ مىكند و لازم است آن را فشار دهند تا آب از آن تهى گردد، به دو صورت پاك مىشود:

 1. . اگر بخواهند لباس يا چيزى را كه فشار لازم دارد در ظرفى بگذارند و آب بكشند، بايد در هر مرتبه كه آب روى آن مىريزند، آن را فشار دهند و ظرف را كج كنند تا غسالهاى كه در آن جمع شده بيرون بريزد. [1]
 2. . در صورتى كه با آب كر و جارى و آب باران فرش و لباس نجس را بخواهيم تطهير كنيم، بايد ابتدا عين نجاست برطرف شود و آب به همه جاى آن فرش و لباس برسد. سپس آن را فشار دهيم تا آب آن گرفته شود.

اگر رنگ خون يا نجاست ديگر بر لباس باقى بماند مانعى ندارد و پاك مىباشد. اما چنانچه به واسطه بو يا رنگ، يقين كند كه ذره هاى نجاست در آن چيز مانده، نجس است. [2]

فرشى كه نجس شده و نجاست به زمين رسيده، بايد هر دو را جداگانه آب بكشند.

موكت نجسى كه به زمين چسبيده، بعد از برطرف شدن عين نجاست، با شستن بوسيله آب كُر و خارج شدن غساله آن، پاك مىشود. [3]

تطهير با ماشين لباسشويى

 1. سؤال: آيا لباس شستن با هر نوع ماشين لباسشويى خانگى پاك كننده مىباشد يا خير؟ اگر پاك مىكند شرايط آن به چه صورت است؟
 2. پاسخ: اگر بعد از زوال عين نجاست يك مرتبه با آب لوله يا دو مرتبه با آب قليل بشويد پاك مىشود. [4]

 3. سؤال: آيا در ماشينهاى لباسشويى برقى كه مقدارى آب از شير متصل به كُر داخل مخزن جمع مىشود و روى لباسها مىريزد و بعد آب قطع مىشود و آب موجود در مخزن در اثر نيروى گريز از مركز از لباسها جدا شده و بيرون مىرود آيا از نظر شرعى لباسها پاك است يا خير؟
 4. پاسخ: بعد از زوال عين نجاست اگر دو مرتبه در آب قليل شسته شود و غساله خارج شود پاك مىشود. [5]