سلام

  • ما پيرو قرآنيم خوشخوى و مهربانيم
  • عادت ما سلام است سفارش اسلام است
  • به پدر و به مادر به خواهر و برادر
  • به هركه روبروئيم اول، سلام گوئيم
  • سلام، عزت آرد خير و سعادت آرد
  • نشان دين، سلام است بهتر ز هر كلام است

(محمد حسين بهجتى)