• حد حجاب شرعى صورت و دست تا مچها
 • غير از دو دست و صورت حرامه باشه پيدا
 • حضرت زهرا فرمود: آى دختراى باهوش
 • در پيش نامحرما حجاب نشه فراموش
 • يه دخترى بچهها روسرى شو نبسته
 • بدون كفش و جوراب تو كوچه شون نشسته
 • ميخوام بدونم آيا حجاب او كامله؟
 • اشكال داره حرامه حجابش ناتمامه
 • تو تفريح و زيارت وقتى كه بيرون مىره
 • در بين نامحرما ميشه وضو بگيره
 • اشكال داره حرامه حجابش ناتمامه
 • تو كوچه و تو بازار يه دختر ديگرى
 • موهاش كه مونده بيرون از گوشه روسرى
 • وقتى مىگيم بپوشان به ما مىگه كى گفته
 • آى بچههاى عاقل شما بگيد كى گفته؟
 • پيامبر ما گفته اون از خدا شنفته
 • يه دختر نمونه در مجلس زنونه
 • تو خونه پيش مادر پيش پسر برادر
 • يا پسراى خواهر پيش عمو و دايى
 • وقتى حجاب نداره اشكال شرعى، داره يا نداره؟
 • هيچ اشكالى نداره اينها همه محرمند