شعر گل «الله اكبر»

 • فضاى خانه ها گردد معطّر بخوان قرآن و محبوب خداشو
 • اذان گو، بنده خوب خدا شو سحر خيزان هميشه كاميابند
 • زلال و باصفا، روشن چو آينه تو هم همراه مردان خدا باش
 • مطيع امر فرمان خداباش سحراز جاى خود خيز و وضو گير
 • دلت را زنده كن با بانگ تكبير «وضو» سازد دلت را نور باران
 • صفا يابد دلت چون چشمهساران دل و جانت كنون پاك و مهيّاست
 • كنون نور وضو از چهره پيداست مهيّا شو به سوى «قبله» رو كن
 • بيا با خالق خود گفتگو كن به سوى او گشا دست نيازى
 • بخوان با «نيّت» خالص نمازى پس از نيّت بگو: «الله اكبر»
 • دلت خالى كن از هر فكر ديگر بخوان «حمد» و ستايش كن خدا را
 • كه نعمتها بسى بخشيده مارا تمام حمدها زيبنده اوست
 • فرشته، جنّ و انسان بنده اوست زبانت را به شكرش آشنا كن
 • غرور و ناسپاسى را رها كن رهين منّت پروردگاريم
 • از او داريم هر نعمت كه داريم وجود و هستى تو نعمت اوست
 • نشاط و تندرستى رحمت اوست زبان و دست و پا و چشم و گوشت
 • حواس و قلب و فكر و عقل و هوشت بود يك قطره از درياى جودش
 • جهانها گشته موجود از وجودش بود يكتا و بى همتاو دانا
 • به هر چيزايت آگاه و توانا نه فرزندى است او را در زمانه
 • نه فرزند كسى هست آن يگانه همو را بندگى در روزو شب كن
 • ازاو راه هدايت را طلب كن كمال اين عبادت با «حضور»است
 • دل غفلت زده، خالى زنور است «حضور قلب»،چون روح نماز است
 • شما را از گناهان پاكساز است بود خاصيت آن يادِ داور
 • جلوگيرى زفحشاو زمنكر نماز بى حضور دل خراب است
 • به ياد او اگر باشى حساب است اگر شخصى نمازش را بخواند
 • ولى دست از گناهان برندارد نمازى بىحضور قلب خوانده است
 • كه از آن هيچ خاصيّت نمانده است يكى از درسهاى دين خضوع است
 • نشان اين تواضع در «ركوع»است ركوعى كن دلت نورى پذيرد
 • «سجود»ى كن كه جانت اوج گيرد تو از خاكى،سرت بر خاك بگذار
 • زكبر و خودپسندى دست بردار نماز آئينه معراج جان است
 • عبادت اوج پرواز روان است در اينجا بال پرواز،اشك و آه است
 • سكوى اين پرش در سجدهگاه است سجودت بر زمين و روى خاك است
 • همان مُهرى كه دارى خاك پاك است حسين از خون پاكش سرفراز است
 • شهيد و كشته راه نماز است شهادت در ره پروردگارش
 • قداست داده بر خاك مزارش به خاك كربلا گر سجده آرى
 • ثواب و اجر بىاندازه دارى كجا ما شكر اين نعمت گزاريم
 • كه سر بر «تربت» او مىگذاريم نماز رزم و «مسجد» سنگر توست
 • پيام دين، كلام رهبر توست به يادآور كلام رهبرت را
 • نگهدار اين سلاح و سنگرت را مبادا سنگرت را واگذارى
 • سلاحت را مبادا جا گذارى «نماز جمعه» وحدتآفرين است
 • شكوه و اقتدار ما در اين است نماز جمعه رمز وحدت ماست
 • نشانى از شكوه و عزت ماست صفوف ما اگر پيوسته باشد
 • ره نيرنگ دشمن بسته باشد دو دست ما به درگاه تو باز است
 • قنوت ما نشانى از نياز است خدايا زين همه غفلت كه داريم
 • به درگاه تو يا رب شرمساريم خدايا خواندى و ليبك گفتيم
 • مبادا از رهت بيرون بيفتيم «دعا» از ما، ولى از تو جواب است
 • تو فرمودى دعامان مستجاب است خداوندا به ما جود و كرم كن
 • به راه بندگى ثابت قدم كن كه ما اهل نماز و دين بمانيم
 • نماز خويش را پيوسته خوانيم [1]

شعر نماز شايسته

 • قابل درگاه حق بىنياز هيچ طاعت نيست بهتر از نماز
 • سعى كن قسمى كه مىبايد كنى نى دلت هر قسم مىخواهد كنى
 • چون شدى آماده از بهر وضو از معاصى دست و دل اوّل بشو
 • خويش را خالى از تزوير كن پس بلند آوازه تكبير كن
 • چون ستادى در حضور كردگار باش قائم با سكون و باوقار
 • فهم كن تا با كه مىگوئى سخن با خدا يا با خيال خويشتن
 • در نمازى يا كه دعوا مىكنى يا جواب امتحان، پيدا مىكنى
 • در ركوعى يا به فكر فوتبال يا معلق مىزنى با صد شتاب
 • در سجودى يا مگر همچون كلاغ مىزنى بر خاك منقار و دماغ
 • شرم كن از اين نماز اى بىادب هان مكش بيهوه از رنج وتعب
 • اين نماز از بى نمازى بدتر است مايه قهر خداى اكبر است
 • گر نماز خويش خواندى با حضور هست مقبول خداوند غفور(شجاع ذوقى)