موضوع کلی:تاریخ

موضوع عام: زندگانی امیرالمومنین علی علیه السلام

نمایه ها: پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم - رحلت پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم - علی عليه السلام - فضائل علی عليه السلام - جانشینی علی عليه السلام - سقیفه- شیطان- بيعت + ابوبکر.

شیطان اولين بيعت كننده با ابوبکر در سقیفه بعد از رحلت پيامبرصلى الله عليه و آله و سلم

سلمان مى گويد: در حالى كه على عليه السلام سرگرم غسل پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم بود از آنچه مردم (در بيرون خانه) انجام دادند به او خبر دادم و گفتم: يا على ( عليه السلام ) هم اكنون ابوبكر بر منبر پيامبر ( صلى الله عليه و آله و سلم ) نشسته و مردم به بيعت با يك دستش هم اكتفا نمى كنند بلكه با هر دو دست راست و چپش بيعت مى كنند.

على عليه السلام فرمود: اى سلمان، هيچ فهميدى اول كسى كه روى منبر پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم با او بيعت كرد چه كسى بود؟ عرض ‍ كردم: نه همين قدر مى دانم كه او را در سقيفه بنى ساعده ديدم وقتى كه با انصار مخاصمه مى كردند، و مغيره اول كسى كه با ابوبكر بيعت كرد و بعد از او بشيربن سعيد، سپس ابوعبيده بعد عمربن خطاب و بعد سالم غلام ابى حذيفه و معاذبن جبل. على عليه السلام فرمود: درباره اينان از تو سؤ ال نكردم، بگو آيا فهميدى اول كسى كه از منبر بالا رفت و با ابوبكر بيعت كرد چه كسى بود؟ گفتم: نفهميدم، ولى پيرمرد سالخورده اى را ديم كه بر عصاى خود تكيه كرده و ميان دو چشمش جاى سجده بود طورى كه بسيار جدى و كوشا در عبادت نشان می داد از منبر بالا رفت و در حال گريه گفت: شكر خدا را، كه قبل از مردن ترا در اينجا مى بينم ، دستت را براى بيعت دراز كن. ابوبكر دستش را جلو برد، او هم بيعت كرد و گفت: روزى است مانند روز آدم! و از منبر پايين آمد و از مسجد خارج شد اميرالمؤمنين عليه السلام پرسيد: اى سلمان، آيا او را شناختى؟ عرض كردم: نه ! ولى از گفتارش ناراحت شدم، مثل اينكه مرگ پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم را به سرزنش گرفته بود. على عليه السلام فرمود: او شيطان بود... پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم به من خبر داد كه مردم در سقيفه با ابوبكر بيعت خواهند كرد بعد از آن كه بر سر حق اختلاف پيدا مى كنند و با دليل ما استدلال مى كنند، بعد به مسجد مى آيند و اول كسى كه با او بيعت مى كند شيطان است، كه به صورت پير سالخورده اى جدى خواهد بود، كه اين حرف ها را نيز خواهد گفت، بعد خارج شود و شياطين خود را جمع مى كند، آن ها هم در مقابلش سجده كرده و مى گويند: اى رئيس و بزرگ ما، تو همان كسى هستى كه آدم را از بهشت راندى. او هم مى گويد: كدام امت بعد از پيامبرش گمراه نشد؟ خيال كرده ايد من ديگر راهى بر آنان ندارم .. [1]