• تا بخونم نماز و دعا بسماللّه بگم يا كه نگم؟
 • بگوبگو، بگوبگو از در مىخوام بيرون برم
 • يك كمى تو ايون برم بسمالله بگم يا كه نگم
 • بگوبگو، بگوبگو مىخوام كنم من بازى
 • با بچههاهم شادى بسمالله بگم ياكه نگم
 • بگوبگو، بگوبگو مىخوام قرآن بخونم
 • سوره فرقان بخونم بسمالله بگم ياكه نگم
 • بگوبگو، بگوبگو مىخوام بپوشم لباس
 • تا برم من به كلاس بسمالله بگم ياكه نگم
 • بگوبگو، بگوبگو مىخواهم بخورم غذا
 • تا نخورم من دوا بسمالله بگم ياكه نگم
 • بگوبگو، بگوبگو مىخوام برم بخوابم
 • خوابهاى خوب ببينم بسمالله بگم ياكه نگم
 • بگوبگو، بگوبگو