چکیده

فرقه ها و جریان های معنویت گرای متعددی در دنیا وجود دارند که در کشور ما نیز فعالیت می کنند؛ اما برخی از این جریان ها می کوشند خود را با فرهنگ بومی و اسلامی ایران، هماهنگ نشان دهند.

در این بین، یکی از موفق ترین جریان ها که متأسفانه پیروان قابل توجهی جلب کرده است، عرفان حلقه است. این فرقه با آمیختن پاره ای از مباحث عرفانی و نظریات فیزیک مدرن، مدعی درمانگری و تحول در دانش پزشکی است؛ ولی آسیب های معنوی زیادی را به بار آورده و بهداشت معنوی جامعه را به خطر انداخته است.

واژگان کلیدی : بهداشت معنوی، عرفان کیهانی حلقه، رحمانیت، درمانگری شیطانی، شریعت.