واجب و حرام

براى زندگى عملى يك مسلمان مجموعه اى از بايدها و نبايدها مطرح است كه از آن به واجب و حرام ياد مى شود و در رساله هاى عمليه مجموعه اى از اين واجب و حرام ها آمده است. در اينجا به چند نمونه از آنها به صورت سؤالى مى پردازيم.

1 . كدام كتك زدن واجب است؟ [1]

2 . آن چه عمل مستحبى است كه از واجب ثوابش بيشتر است؟ [2]

3 . يكى از سرگرميهاى حرام است كه اگر حرف اول آن را برداريم نام حيوانى خطرناك مى شود؟ [3]

4 . كدام سفر حرام است؟ [4]

5 . آن چيست كه اصلش مستحب و فرعش حرام است؟ [5]

6 . آن چيست كه گذاشتن و برداشتن آن حرام است؟ [6]

7 . كدام حيوان چهارپاى حلال گوشتى است كه بدون سربريدن مى توان آن را خورد؟ [7]

محرم و نامحرم

براى سلامت روحى و روانى افراد در جامعه لازم است روابط ميان زن و مرد طبق ضوابطى صحيح صورت گيرد. در اسلام از اين ضوابط با عنوان محرم و نامحرم ياد شده است.

1 . از چه نامحرمانى لازم نيست زنان خود را بصورت كامل بپوشانند؟ [8]

2 . كدام زن است كه لازم نيست از نامحرمان خود را بصورت كامل بپوشاند؟ [9]

3 . كدام خانمى به يازده امام محرم بود؟ [10]

4 . از ارزشهاى اسلامى است كه از تركيب يكى از فروع دين و مايع حياتى همراه است. [11]